Najczęściej kupowane

Kategorie

Informacje

Producenci

Nowe produkty

Promocje

Dostawcy

Ogólne Warunki Umowne firmy Gadżeciarze.com.

1. OGÓLNIE- ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Umowne obowiązują dla wszystkich umów o dostawy towarów zawartych pomiędzy firmą Gadżeciarze.com a Kupującym. W razie wątpliwości obowiązują one również dla wszystkich przyszłych transakcji handlowych, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie uzgodnione. Odmienne warunki Kupującego, które nie zostaną wyraźnie uznane przez Gadżeciarze.com, nie są wiążące dla firmy Gadżeciarze.com, nawet jeśli firma Gadżeciarze.com nie złoży wyraźnego sprzeciwu.

1.2 Wszystkie porozumienia zawarte pomiędzy firmą Gadżeciarze.com a Kupującym, kształtujące stosunek prawny inaczej niż w niniejszych Ogólnych Warunkach Umownych, dla swej ważności muszą zostać sporządzone w formie pisemnej.

2. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY

2.1 Oferty i kalkulacje cenowe firmy Gadżeciarze.com nie mają charakteru oferty w świetle przepisów prawa cywilnego i nie są wiążące, chyba że Gadżeciarze.com określi je wyraźnie w formie pisemnej jako ofertę wiążącą. Wszystkie oświadczenia o odbiorze i zamówienia wymagają potwierdzenia przez firmę Gadżeciarze.com w formie pisemnej lub za pomocą środków pisemnej komunikacji zdalnej, pod rygorem nieważności. To samo dotyczy uzupełnień, zmian i dodatkowych uzgodnień.

2.2 Koszt matryc drukarskich zastosowanych przez firmę Gadżeciarze.com (jak np. sita, szablony drukarskie i trawione, klisze) zostaną doliczone do faktury dla Kupującego zgodnie z poniesionym nakładem. Gadżeciarze.com nie ma obowiązku ich przechowywania, ponownego wykorzystania w późniejszym czasie, czy też oddania ich do dyspozycji Kupującemu. Gadżeciarze.com ma prawo do zniszczenia ich po użyciu.

2.3 Wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i jakość matryc drukarskich dostarczonych przez Kupującego ponosi Kupujący. W razie wątpliwości odnośnie prawidłowości i jakości Gadżeciarze.com ma prawo, ale nie jest zobowiązany, do sporządzenia na koszt Kupującego wzorów próbnych odbitek. Wszelkie czynności związane z graficznym dopracowaniem zostaną doliczone osobno Kupującemu do faktury.

2.4 W przypadku gdy Kupujący nie określi precyzyjnie miejsca, w którym ma zostać umieszczony nadruk lub Gadżeciarze.com ze względów technicznych nie będzie mógł umieścić nadruku na podanym przez Kupującego miejscu, nadruk zostanie wówczas umieszczony w miejscu, które firma Gadżeciarze.com uzna za wykonalne pod względem technicznym.

2.5 Dane dotyczące miar i ciężarów, zdjęcia, rysunki jak również pozostała dokumentacja będąca częścią niewiążącej oferty przedłożonej przez firmę Gadżeciarze.com pozostaje jej własnością i ma charakter tylko orientacyjny, o ile firma Gadżeciarze.com wyraźnie nie określi ich jako wiążące.

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny obowiązujące w firmie Gadżeciarze.com bazują na warunkach Incoterm EXW. Prosimy o przestrzeganie w tej kwestii również osobnych uregulowań dotyczących dodatkowych kosztów, które są zawarte na stronach informacyjnych cennika. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto przed naliczeniem podatku VAT.

3.2. Jeśli nie dokonano z Kupującym innych pisemnych uzgodnień, cena nabycia netto jest wymagalna i płatna w momencie otrzymania faktury przez Kupującego. W przypadku złożenia zlecenia następuje sprawdzenie wiarygodności kredytowej Kupującego. W przypadku znacząco negatywnej oceny lub jej zmiany Gadżeciarze.com zastrzega sobie zastosowanie odmiennych warunków płatności niż ustalone wcześniej z Kupującym.

3.3 Gadżeciarze.com zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany wysokości cen, jeśli po zawarciu umowy nastąpi zwiększenie kosztów, np. ze względu na wzrost cen surowców, kosztów transportu, czy też kursów walut.

3.4 Kupujący popada w zwłokę również bez upomnienia ze strony firmy Gadżeciarze.com, jeśli nie dokona płatności w ustalonym terminie określonym na fakturze lub określonym na podstawie ustępu 3.2 niniejszych Warunków. W przypadku, gdy Kupujący popada w zwłokę, firma Gadżeciarze.com ma prawo żądania od danego momentu odsetek w wysokości 5% powyżej aktualnie obowiązującej stawki odsetek ustawowych.

3.5 Każda płatność zostanie zaksięgowana na najwcześniej wystawioną niezapłaconą fakturę. Wszystkie niezapłacone faktury, również jeśli każda z nich jest wymagalna w późniejszym terminie, stają się natychmiast wymagalne, jeśli Klient popada z płatnością najwcześniej wystawionej faktury w zwłokę przekraczającą 5 dni.

3.6 Kupujący ma prawo do potrącenia, również jeśli będą dochodzone roszczenia z tytułu zawiadomień o wadzie lub zostaną podniesione roszczenia wzajemne, tylko wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że roszczenia wzajemne są prawomocne, zostały uznane przez firmę Gadżeciarze.com lub są bezsporne. Kupujący ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego wzajemne roszczenie opiera się o tę samą umowę sprzedaży.

3.7 Weksle i czeki nie będą przyjmowane przez Gadżeciarze.com.

3.8 Faktura zostanie dostarczona Kupującemu w formie elektronicznej lub jako wydruk komputerowy pocztą.

4. TERMINY DOSTAW I ŚWIADCZEŃ

4.1 Terminy dostaw i inne terminy, które nie zostały uzgodnione jako wiążące, stanowią tylko niewiążące informacje.

4.2 W przypadku gdy firma Gadżeciarze.com nie będzie mogła z własnej winy dotrzymać któregoś z wyraźnie ustalonych terminów lub z innych przyczyn popadnie w zwłokę, wówczas Kupujący wyznaczy firmie Gadżeciarze.com odpowiedni dodatkowy termin, począwszy od dnia wpłynięcia do firmy Gadżeciarze.com pisemnej informacji stwierdzającej popadnięcie w zwłokę. Po bezowocnym upływie dodatkowego terminu Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.

4.3 Gadżeciarze.com ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawowymi przepisami z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, jeśli w przypadku umowy chodzi o transakcję o bezwzględnie wiążącym terminie lub jeśli Kupujący wskutek zawinionego przez firmę Gadżeciarze.com opóźnienia w dostawie jest uprawniony do powoływania się na brak istnienia jego interesu w spełnieniu świadczenia umownego.

4.4 Firma Gadżeciarze.com w przypadku opóźnienia umowy udziela Kupującemu rękojmi zgodnie z postanowieniami ustawowymi, jeśli opóźnienie w dostawie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych. Firma Gadżeciarze.com ponosi odpowiedzialność za winy popełnione przez jej przedstawicieli i pomocników, którym zostało powierzone wykonanie zlecenia. W przypadku gdy opóźnienie w dostawie nie opiera się na umyślnym bądź rażąco nieumyślnym naruszeniu zobowiązań umownych, wówczas odpowiedzialność firmy Gadżeciarze.com jest ograniczona do typowych szkód, które były możliwe do przewidzenia.

4.5 Jeśli zawinione przez firmę Gadżeciarze.com opóźnienie w dostawie polega na naruszeniu istotnego zobowiązania umownego, to wówczas firma Gadżeciarze.com odpowiada zgodnie postanowieniami ustawowymi, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do typowych szkód, które można było przewidzieć.

4.6 Opóźnienie w dostawie spowodowane przez Gadżeciarze.com nie narusza pozostałych ustawowych roszczeń i praw Kupującego.

4.7 Gadżeciarze.com ma prawo w każdym momencie do częściowych dostaw i usług, o ile są one wymagane przez Kupującego. Firma Gadżeciarze.com ma prawo do dokonywania zwiększonych lub zmniejszonych dostaw artykułów wraz z umieszczeniem nadruku lub produkcji specjalnych maksymalnie do kwoty 10% zamówionego towaru. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zmniejszonej lub powiększonej dostawy.

4.8 Gadżeciarze.com ma prawo do odstąpienia od powierzonych jej zleceń, jeśli po dokonaniu potwierdzenia zlecenia Gadżeciarze.com zdobędzie niekorzystne informacje o Kupującym lub ten będzie znajdować się w zwłoce z zapłatą wcześniejszej dostawy. W przypadku nowych klientów Gadżeciarze.com zastrzega sobie prawo do dostawy przedpłaconej. Dostawy za granicę mogą odbywać się również za nieodwołaną akredytywą. W razie potrzeby możliwe jest zabezpieczenie dostawy za pomocą gwarancji bankowej.

4.9 W przypadku wystąpienia siły wyższej (np. strajk, zamieszki itd.) firma Gadżeciarze.com jest zwolniona z obowiązku dokonywania dostaw.

5. PRZEJŚCIE RYZYKA - WYSYŁKA/OPAKOWANIE

5.1 Załadunek i wysyłka odbywają się zgodnie z Incoterm EXW. Wysyłka odbywa się na ryzyko Kupującego/Odbiorcy. Opakowania nie są przyjmowane z powrotem.

5.2 W przypadku gdy wysyłka zostaje opóźniona na życzenie lub z winy Kupującego, wówczas Gadżeciarze.com dokonuje składowania towaru na koszt i ryzyko Kupującego. W takim przypadku zgłoszenie o gotowości do wysyłki jest równoznaczne z wysyłką.

5.3 Firma Gadżeciarze.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w transporcie i wady powstałe wskutek uszkodzenia opakowań.

6. RĘKOJMIA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Kupujący ma obowiązek sprawdzenia odebranego towaru pod względem kompletności, uszkodzeń powstałych podczas transportu, oczywistych usterek, jakości i właściwości. Oczywiste wady zostaną zgłoszone przez Kupującego w formie pisemnej firmie Gadżeciarze.com w ciągu trzech dni od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. Firma Gadżeciarze.com nie będzie akceptować zwrotów, jeśli Kupujący nie dokona wcześniej pisemnego zgłoszenia. W przypadku uzasadnionych reklamacji należy dołączyć do dostaw protokół reklamacji i odesłać go wraz z dostawą.

6.2 Gadżeciarze.com nie jest zobowiązany do rękojmi, jeśli Kupujący nie zgłosi oczywistych braków pisemnie w należytym terminie. Jeśli towar posiada oczywistą wadę zawinioną przez firmę Gadżeciarze.com, a Kupujący zgłosi ten fakt w formie pisemnej we właściwym terminie, wówczas Gadżeciarze.com jest zobowiązany – przy wykluczeniu praw Kupującego do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny kupna – do dokonania ponownego wykonania zobowiązania, chyba że Gadżeciarze.com ma – zgodnie z ustawowymi uregulowaniami - prawo do odmowy ponownego wykonania. Kupujący ma obowiązek udzielenia firmie Gadżeciarze.com odpowiedniego dodatkowego terminu na dokonanie ponownego wykonania zobowiązania w odniesieniu do poszczególnych wad.

6.3 Ponowne wykonanie zobowiązania może odbyć się, zależnie od uznania Kupującego, poprzez usunięcie wady lub dostawę nowego towaru. Firma Gadżeciarze.com ma prawo do odmowy wybranego przez Kupującego rodzaju ponownego wykonania zobowiązania, jeśli będzie się on wiązać z niewspółmiernie wyższymi kosztami. Podczas ponownego wykonania zobowiązania wyklucza się obniżenie ceny zakupu lub prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego. Usunięcie wady uznawane jest za chybione; e-mail: office@zejmo-siatecki.com; tel.: +48 531 542 112 Gadżeciarze.com, Plac Jana Matejki 1, 65-056 Zielona Góra, NIP: PL9291847779, Regon: 081061748 wraz z drugą bezskuteczną próbą. Jeśli druga próba usunięcia wady jest chybiona lub Gadżeciarze.com odmawia usunięcia wady w ogóle, wówczas Kupujący może żądać obniżenia ceny kupna lub oświadczyć, że odstępuje od umowy.

6.4 Kupujący może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad na poniższych warunkach dopiero wtedy, gdy usunięcie wady będzie chybione lub firma Gadżeciarze.com odmówi usunięcia wady. Nie narusza to prawa Kupującego do dochodzenia dalej idących roszczeń odszkodowawczych na poniższych warunkach.

6.5 Firma Gadżeciarze.com bez uszczerbku dla uregulowania w ust. 4.2 do ust. 6 niniejszych Warunków i poniższych ograniczeń odpowiedzialności ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody dla życia, ciała i zdrowia, które opierają się na nieumyślnym lub umyślnym naruszeniu zobowiązań przez nią samą, jej ustawowych przedstawicieli i pomocników, którym dłużnik powierzył wykonanie zlecenia, jak również za szkody, które są objęte rękojmią zgodnie z ustawą o rękojmi za produkty oraz za wszystkie szkody, które opierają się na umyślnych lub nieumyślnych naruszeniach umowy, jak również podstępnym działaniu firmy Gadżeciarze.com, jej ustawowych przedstawicieli i pomocników, którym dłużnik powierzył wykonanie zlecenia. Za szkody opierające się na braku gwarancji jakości i trwałości, ale nie występujące bezpośrednio na towarze, firma Gadżeciarze.com odpowiada jednak tylko wówczas, gdy ryzyko takiej szkody zostało objęte w sposób oczywisty i wyraźny gwarancją jakości i trwałości.

6.6 Wyklucza się idącą dalej odpowiedzialność bez uwzględniania natury prawnej dochodzonego roszczenia. Jeśli odpowiedzialność firmy Gadżeciarze.com jest wykluczona lub ograniczona, wówczas dotyczy to również osobistej odpowiedzialności zatrudnionych przez nią urzędników, zleceniobiorców, pracowników, przedstawicieli i pomocników, którym powierzyła ona wykonanie.

6.7 W przypadku gdy Gadżeciarze.com przekazuje przez Kupującego dostawę towarów zgodnie z rysunkami, wzorami lub modelami, to wówczas daje on rękojmię, że poprzez wykonanie, ewentualnie dostawę nie zostaną naruszone prawa ochronne osób trzecich. Kupujący/Zamawiający pozostawi firmie Gadżeciarze.com swobodę wszystkich roszczeń wobec osób trzecich wynikających z naruszenia praw ochronnych.

6.8 W przypadku zleceń z nadrukiem zostaną przedłożone firmie Gadżeciarze.com wymagane przez Kupującego miejsca umieszczania nadruku. Firma Gadżeciarze.com nie ponosi odpowiedzialności za takie niewłaściwe dostawy, które powstały wskutek niedokładnych danych Kupującego. Przy przedłożeniu szkiców wykonawczych miarodajny jest wyłącznie szkic zatwierdzony przez Kupującego.

7. PRAWO ZASTRZEŻENIA WŁASNOŚCI

7.1 Firma Gadżeciarze.com zastrzega sobie prawo własności towaru (towar zastrzeżony) do momentu nadejścia wszystkich płatności wynikających z umowy oraz do momentu zapłaty wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych z Kupującym. Kupujący ma prawo zbyć dalej dostarczony towar tylko w przeprowadzonym właściwie obrocie handlowym. Wszystkie należności powstałe z odsprzedaży zastrzeżonego towaru Kupujący odstępuje firmie Gadżeciarze.com już teraz celem zabezpieczenia. Kupujący ma prawo do windykowania scedowanych należności tak długo, jak długo zgodnie z umową spełnia zobowiązania płatnicze względem firmy Gadżeciarze.com. Kupujący ma obowiązek podania na życzenie firmy Gadżeciarze.com dłużników scedowanych należności i wszystkich wymaganych danych celem windykacji, jak również wręczenia koniecznej dokumentacji. Kupujący ma obowiązek natychmiastowego poinformowania firmy Gadżeciarze.com o wszelkich dostępach osób trzecich do dostarczonego towaru znajdującego się pod zastrzeżeniem własności lub do scedowanych należności. Przeniesienie własności na zabezpieczenie, sprzedaż zabezpieczeń, zastaw jak również innego rodzaju rozporządzenia wymagają uprzednio pisemnej zgody firmy Gadżeciarze.com. W przypadku gdy Kupujący znajduje się w stanie upadłości Gadżeciarze.com ma prawo żądania od każdorazowego syndyka scedowania prawa na jeszcze otwarte świadczenia wzajemne za towar zbyty przez dłużnika upadłego.

7.2 Kupujący ma obowiązek powiadomienia niezwłocznie w formie pisemnej firmy Gadżeciarze.com o wszystkich interwencjach osób trzecich, a w szczególności o czynnościach egzekucyjnych, jak również innych naruszeniach jego własności. Kupujący pokryje wszystkie szkody i koszty poniesione przez Gadżeciarze.com, które powstały wskutek naruszenia tego zobowiązania i wskutek niezbędnych działań interwencyjnych podjętych przez osoby trzecie.

7.3 Jeśli mimo upomnienia przez Gadżeciarze.com Kupujący nie spełnia obowiązku dokonania płatności, wówczas Gadżeciarze.com ma prawo do żądania wydania zastrzeżonego towaru będącego jeszcze jego własnością bez wyznaczania uprzednio dodatkowego terminu. Powstałe przy tym koszty transportu pokrywa Kupujący. W momencie zajęcia przez firmę Gadżeciarze.com rzeczy zastrzeżonej ma miejsce zawsze prawo do odstąpienia od umowy. Firma Gadżeciarze.com jest upoważniona do użytkowania zastrzeżonego towaru po jego odebraniu. Zysk z użytkowania zostanie doliczony – po potrąceniu właściwych kosztów eksploatacji - do zobowiązań firmy Gadżeciarze.com.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, MIEJSCE SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA, WŁAŚCIWE PRAWO, WŁAŚCIWOŚĆ SĄDOWA

8.1 Regulacja stosunków pomiędzy stronami umowy podlega wyłącznie prawu obowiązującemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

8.2 Miejscem spełnienia świadczeń umownych jakimi są dostawy i płatności jest Zielona Góra. Wszelkie spory wynikające z niniejszego stosunku umownego rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla Zielonej Góry. Firma Gadżeciarze.com jest jednak również upoważniona do składania pozwów w sądzie właściwym dla siedziby/miejsca zamieszkania Kupującego.

8.3 Kupujący nie ma prawa do odstępowania roszczeń wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody ze strony firmy Gadżeciarze.com.

8.4 Jeśli któreś z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków jest lub będzie nieskuteczne, bądź niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.